ČRS Bartošovice v Orlických horách

www.rybaribartosovice.cz

Author: admin

Brigáda MO ČRS Bartošovice v O.h. – 20. 4. 2019

v sobotu 20. 4. 2019 se uskuteční brigáda – výlov chovného potoka v Neratově.

Sraz účastníků je v 08:00 hod. na návsi v Bartošovicích v O.h.

Kdo z vás se zúčastní, prosím o závazné potvrzení účasti mailem (pavel.email ( @ ) email.cz), případně SMS na tel. 731 297 637.  Pokud by z objektivních příčin musela být brigáda zrušena, budu vás neprodleně informovat.

Děkuji a Petrův zdar!

Za MO ČRS  Pavel Flossmann

CENY POVOLENEK 2019

 

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNI!

Zdroj: 

https://www.rybsvaz.cz/

 

Změny v rybářském řádu od roku 2019

Pojďme si nejvíce zásadní změny v rybářském řádu připomenout. Jaké změny v rybářském řádu tedy máme v roce 2019 očekávat?

  • povinnost mít při lovu ryb podběrák
  • nejmenší lovná míra okouna říčního na 15 cm
  • zákaz lovu na srkačku
  • zákaz používání vylovovacího háku (gafu)
  • zákaz používání dvoj a trojháčků a omezení lovu ryb na umělou mušku a muškařením na mimopstruhových revírech v období od 1. 1. až 15. 6.

Poznámka: Soupisy revírů s rybářským řádem a bližšími podmínkami se vydávají vždy na dva roky. Dojde-li v průběhu těchto dvou let ke změně, je při vydání povolenky rybář o změně informován formou tištěného dodatku k Soupisu revírů. To je případ letošního roku – soupisy revírů jsou platné pro roky 2018 a 2019.

 Přehled schválených změn naleznete ZDE

informace členům k problematice ochrany a zpracování osobních údajů – GDPR

 

 

Český rybářský svaz, z.s.

místní organizace Bartošovice v Orlických horách

IČ: 642 24 732

adresa: Bartošovice v Orlických horách čp. 35

            517 61 Rokytnice v Orlických horách

 

NFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ÚVODNÍ INFORMACE

 

 

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a zákonem o ochraně osobních údajů. V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

 

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

Správcem osobních údajů je pobočný spolek Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Bartošovice v Orlických horách, se sídlem Bartošovice v Orlických horách čp. 35, IČ: IČ: 64224732, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. L 43224 (dále jen „ČRS“).

 

OBECNĚ – CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), případně i telefonní číslo a e-mail a jiné.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ČRS jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

výdej povolenky k lovu ryb

vedení vnitřní evidence členů

vedení vnitřní evidence vyloučených členů

zasílání informací o činnosti svazu (hlavního spolku, pobočných spolků)

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze Stanov ČRS, Jednacího řádu ČRS, zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. a to následovně:

 

pro účely vydání povolenky k lovu ryb do stanovené doby skartace,

pro účely vedení vnitřní evidence členů po dobu trvání členství,

pro účely vedení vnitřní evidence vyloučených členů po dobu 24 měsíců od vyloučení,

pro účely zasílání informací o činnosti svazu po dobu trvání členství,

pro účely soudních nebo jiných řízení.

 

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě nebo manuálně funkcionáři ČRS.

 

Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů.

 

 

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

Subjekt údajů má právo požádat Správce bezúplatně o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Subjekt údajů má současně právo tyto informace bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce) obdržet.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,

 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo souhlas kdykoliv odvolat.

 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Dle čl. 33 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je ČRS povinen v případech porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásit porušení dozorovému úřadu. Dle čl. 34 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je ČRS povinen oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektů údajů tedy členům.

 

Informace_ČRS_MO_Bartošovice_v_O.h._GDPR

 

Zpravodaj ČRS

zpravodaj_unor2018

Dětské závody ČRS MO Bartošovice v Orlických horách

18.6.2016 od 10.00 hodin – losování stanovišť u hasičské nádrže na návsi od 10.30 hodin – závody na 2 kola, mezi kterými je 30 minut přestávka od 13.30 hodin – vyhodnocení závodů a předání cen chytá se na splávek na plavanou – na vlastní prut a návnadu – závodníci ve věku 5 – 15 let občerstvení pro závodníky zajištěno

 

SRDEČNĚ VÁS ZVE

OBEC BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ČRS MO BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH

 

Přečíst příspěvek

KONEC ROKU SE BLÍŽÍ….!

Upozorňujeme držitele povolenek k rybolovu, že musí odevzdat řádně vyplněný úlovkový lístek s povolenkou k rybolovu do 10. ledna 2019 včetně. Povolenka pstruhová musí být odevzdána do 15. prosince 2018.

Jak správně vyplnit úlovkový lístek naleznete v článku ZDE

Pomocník při vyplňování mimopstruhové povolenky ZDE

Pomocník při vyplňování pstruhové povolenky ZDE

Přečíst příspěvek

Jak správně vyplnit úlovkový lístek a sumář

Jak správně vyplnit sumář úlovků?

Návod na vyplnění sumáře

lístek

Ve Stanovách svazu je uložena lovícímu povinnost vrátit povolenku do 15 dnů po skončení platnosti povolenky tomu, kdo ji vydal, tedy vlastní MO, nebo jiné MO v případě zakoupení krátkodobé povolenky u jiného svazu, spolu s řádně a úplně vyplněným sumářem úlovků. Tento úkol je pro mnohé naše členy  ještě pořád zdrojem problémů a chyb a proto zde uvedu správný způsob vyplňování sumáře.

Přečíst příspěvek

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain